DesignationNameProfile
Supervisor

Md. Abul Hasan Roni

Profile

Co-SupervisorMd. Atiqur Rahman

Profile

Co-Supervisor
Md. Tansir Zaman Asik
Thesis Students

Shahriar Khair (2101002)

Samin Ahmed (2101008)

Muhammad Shah Sufian (2101009)

Rahat Hasan (2101010)

Atai Rabbi Rayhan (2101011)

Md. Riyad Hossain (2101026)

Nazmus Sakib (2101030)